Reklamační řád

V případě reklamace nás kontaktujte na adrese info@tisknuzapul.cz. nebo na telefonním čísle uvedném na stránce kontakty a domluvte se s námi na řešení.

U námi nabízeného zboží dochází k minimálnímu množství reklamací. Nejčastější příčinou špatné funkčnosti zboží je porušení vakuového obalu během skladování a montáže.

Pokud porušíte vakuový obal, začněte zboží co nejdříve používat.

Při výměně inkoustových kazet dochází během manipulace ke vzniku vzduchových bublinek. Pokud Vám Vaše inkoustová tiskárna nebude tisknout nebo nebude tisknout korektně, počkejte minimálně 4 hodiny a poté několikrát spusťte funkci čištění hlav.

Reklamace jsou nejčastěji řešeny výměnou typu kus za kus. Zašlete nám nefunkční zboží a my Vám obratem zašleme nové. Zejména u inkoustových náplní a barvících pásek je potřeba mít na zřeteli, že mají omezenou dobu upotřebení, která je vyznačena na obalu. Po uplynutí této doby mohou vykazovat zhoršení svých vlastností a až nefunkčnost.

U tonerů a inkoustových náplní výrobce KMP může být záruční lhůta po předcházející dohodě se Spotřebitelem/Kupujícím prodloužena až na 36 měsíců, pokud tato doba není delší, než je uvedené doba upotřebení na výrobku. V praxi jsme takovou reklamaci zatím nikdy neřešili, užitečná je zejména u nákupu většího množství spotřebního materiálu do zásoby, kdy po zakoupení získáte 36 měsíců na jejich spotřebování s možností reklamace v případně vadného kusu.

Před uplatněním reklamace se prosím nejdříve seznamte s reklamačním řádem.

 

Reklamační řád

je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti

RESCO print spol. s r.o.
IČ: 25194933
DIČ: CZ25194933

se sídlem Šalvějová 502, Jesenice, Osnice, PSČ 252 42

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 87628.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné právní předpisy.


I. Základní podmínky reklamace

Pokud je předmětem koupě (zakoupeným zbožím) spotřební materiál (např. inkoustová cartridge, tisková hlava, toner, optický válec, barvící páska, korekturní páska, faxová páska), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a není možné ji zaměňovat se životností zboží. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobeným obvyklým užíváním. Pokud je zboží používáno déle, než je doba jeho životnosti zboží, může být vada důsledkem běžného opotřebení. Prodávající tak vždy provede posouzení stavu zboží a určí, zda se jedná o vadu způsobenou obvyklým opotřebením. V případě, že vada je způsobena obvyklým opotřebením, bude reklamace zamítnuta. Právo Spotřebitele/Kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím však není dotčeno. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má Spotřebitel/Kupující právo tuto vadu reklamovat.

Při výběru zboží je nutné, aby zvolený typ přesně odpovídal svému určení. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za poškození zboží nebo se zbožím používaného zařízení, pokud Spotřebitel/Kupující použil zboží neodpovídající tomuto zařízení.

Vyskytne-li se vada na zboží, v kterém je zboží Prodávajícího používané, musí být prokázáno, že tato vada byla způsobena zcela jednoznačně zbožím Prodávajícím používaným v souladu s návodem k použití souvisejícího zboží a návodem k použití zboží prodávaného Prodávajícím.

Vyskytne-li se vada na zboží, v kterém je zboží Prodávajícího používané, vyhrazuje si Prodávající vyjádření výrobce tohoto zboží. Tímto vyjádřením se pak bude Prodávající řídit v průběhu dalšího reklamačního řízení.

Vadou se rozumí nefunkčnost zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

Za vadu nelze považovat nefunkčnost zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nevhodného skladování, v důsledku jakéhokoliv poškození Spotřebitelem/Kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Reklamované zboží musí být zakoupeno výhradně od Prodávajícího, musí přesně odpovídat nákupnímu dokladu, nesmí mít porušené nebo stržené jednotlivé plomby a jednotlivé identifikační štítky výrobce (jestliže tyto má výrobek obsahovat), dále nesmí být porušen nebo stržen identifikační štítek Prodávajícího (jestliže tento má výrobek obsahovat). V případě jakéhokoli rozporu s těmito podmínkami bude reklamace považována za neoprávněnou.

Neoprávněná reklamace je reklamace, která je v rozporu s reklamačními podmínkami Prodávajícího. Na neoprávněnou reklamaci bude Spotřebitel/Kupující upozorněn a vyzván k odstranění (odvezení) zboží ze sídla Prodávajícího. Pokud tak neučiní do 30 dnů, zboží bude podle své povahy skartováno nebo zlikvidováno.

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít nekompletní zboží.


II. Způsob uplatnění reklamace

Spotřebitel/Kupující může uplatnit reklamaci zasláním vadného zboží na adresu Prodávajícího stejnou cestou, jako došlo k doručení zboží. Nad to je možné reklamaci vždy podat s využitím služeb České pošty, PPL, DPD. Nákup reklamovaného zboží v internetovém obchodě / obchodním místě Prodávajícího prokazuje Spotřebitel/Kupující nákupním dokladem (fakturou), kterou obdržel spolu se zbožím. Bez předložení nákupního dokladu zahájí Prodávající reklamační řízení jen pokud Spotřebitel/Kupující jiným věrohodným způsobem doloží resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil od Prodávajícího.

Ke zboží vždy připojte kontrolní výtisk – jeli to možné, popis co nejpřesněji vystihující vadu/y a způsob/y jejího projevu.

Jakmile Spotřebitel/Kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na výměnu, na odstranění vady či slevu odstoupení od kupní smlouvy, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s Prodávající jinak.

Spotřebitel/Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.


III. Lhůty pro uplatnění reklamace

Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno nejpozději do 24 měsíců ode dne nákupu zboží. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. 

Záruční doba je počítána od prvního nákupu zboží, a to i tehdy, že při reklamaci dojde k výměně zboží za nové.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Při převzetí vadného zboží má Prodávající povinnost vystavit potvrzení o přijetí. Do 3 dnů Prodávající musí Spotřebitele informovat o rozhodnutí způsobu odstranění vady. Odstranění vady bude vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Tato lhůta není závazná pro Kupujícího, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající může v odůvodněných případech se Spotřebitelem/Kupujícím dohodnout lhůtu delší. 


IV. Podstatné porušení kupní smlouvy

Podstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušení povinnosti, o němž Prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že Spotřebitel/Kupující by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takové porušení (vadu) předvídal.

V případě podstatného porušení kupní smlouvy má Spotřebitel/Kupující právo:
- opravu zboží,
- výměny zboží za bezvadné,
- odstoupení od kupní smlouvy,
- přiměřenou slevu na zboží. 

Pokud Spotřebitel/Kupující nesdělí Prodávajícímu výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu, má Prodávající práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení kupní smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva z vady věci Spotřebitel/Kupující není oprávněn změnit bez souhlasu Prodávajícího. To však neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.

V případě uplatnění přiměřené slevy na zboží je žádoucí, aby Spotřebitel/Kupující a Prodávající došli ke shodě o výši této slevy. V opačném případě musí o výši slevy v na návrh jedné ze stran rozhodnout příslušný soud.

 

V. Nepodstatné porušení kupní smlouvy

Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušení povinnosti, o němž Prodávající při uzavření kupní smlouvy nevěděl nebo nemusel vědět, že Spotřebitel/Kupující by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takové porušení (vadu) předvídal.

V případě nepodstatného porušení kupní smlouvy má Spotřebitel/Kupující právo na:
- opravu zboží,
- výměny zboží za bezvadné,
- odstoupení od kupní smlouvy,
- přiměřenou slevu na zboží. 

Rozhodnutí o způsobu řešení realizuje Prodávající a  Spotřebitel/Kupující musí být ve stanovené lhůtě informován o rozhodnutí způsobu odstranění vady. V případě uplatnění přiměřené slevy na zboží je žádoucí, aby Spotřebitel/Kupující a Prodávající došli ke shodě o výši této slevy. V opačném případě musí o výši slevy v na návrh jedné ze stran rozhodnout příslušný soud.

Pokud se na stejném zboží objeví třikrát stejná vada nebo čtvero různých vad, může Spotřebitel/Kupující odstoupit od kupní smlouvy. Tento Reklamační řád je platný od 12. 10. 2021 a plně nahrazuje všechna předcházející znění Reklamačního řádu.