Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě tisknuzapul.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Resco print spol. s r.o., IČ: 25194933, DIČ: CZ25194933, se sídlem Šalvějová 502, PSČ 252 42, Jesenice-Osnice, PSČ 252 42, telefon: 224 282 574, e-mail: info@tisknuzapul.cz, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 87628 a spotřebitele/kupujícího.

Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává spotřebiteli/kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel  je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující  je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o osobu zapsanou v obchodním rejstříku, osobu podnikající na základě živnostenského oprávnění, osobu podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, osobu provozující zemědělskou výrobu zapsanou do evidence podle zvláštního předpisu.

Kupní smlouva – kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem/kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Od tohoto momentu mezi spotřebitelem/kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Za případné chyby, které se mohou vyskytnout při přenosu dat, prodávající nenese žádnou odpovědnost.

Předmět kupní smlouvy - předmětem kupní smlouvy se rozumí zboží či služby, které jsou definovány v kupní smlouvě.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

II. Informace o kupní smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy spotřebitel/kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentu odeslání objednávky prodávajícímu. Nedílnou součást těchto obchodních podmínek tvoří Reklamační řád, obsahující informace o právech vznikajících z vadného plnění a Způsoby a ceny dodání. Na tyto obchodní podmínky je spotřebitel/kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Spotřebitel/kupující bere na vědomí a je si je vědom, že mu uzavřením kupní smlouvy nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, firemních log, patentů nebo obchodních názvů prodávajícího či dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávaného či spotřebitele/kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Jestliže vznikne pro potřebu spotřebitele/kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v  jazyce českém. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tímto nejsou dotčeny případy, kdy spotřebitel bude mít bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.     

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě tisknuzapul.cz a spotřebitel/kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu tisknuzapul.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Vynaložené náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefonní poplatky, poplatky za internet, poplatky za fax) pro uskutečnění objednávky jsou v obvyklé výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které spotřebitel/kupující používá.

 

III. Ceny a platební podnímky

Veškeré uváděné ceny jsou smluvní, konečné, uváděné včetně příslušné daně z přidané hodnoty (pokud není u ceny uvedeno "bez DPH"), včetně dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel zboží zaplatit. Toto se netýká poplatků za dopravné a poplatku za platbu, který je účtován dle Způsoby a ceny dodání.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů skladem akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně.  U platebních operací realizovaných způsobem dle § 5 písm. b) ZoET prostřednictvím internetu zašle prodávající správci daně údaje o evidované tržbě a vystaví účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, nejpozději v okamžiku, kdy se dozví o tom, že došlo k odepsání platby z účtu plátce (zákazníka) a jejímu odeslání poplatníkovi (prodávajícímu).

 

 

IV. Výběr a expedice zboží

Objednávat je možno následujícími způsoby:

- prostřednictvím internetového obchodu na www.tisknuzapul.cz
- elektronickou poštou na adrese info@tisknuzapul.cz
- osobně v provozovnách prodávajícího
- telefonicky

Objednávání v internetovém obchodě tisknuzapul.cz:

Poté, co si spotřebitel/kupující vybere požadovaný druh a množství nabízeného zboží, (kontrola množství vybraného zboží je možná v rubrice „Košík“, v rubrice „Pokladna“ je celková částka, resp. kupní cena vybraného zboží), je nutné dále zvolit způsob platby a doručení.

Aktuálně možné způsoby plateb jsou uvedeny ve "způsobech a cenách dodání".

Po výběru požadovaného způsobu platby a způsobu dodání spotřebitel/kupující potvrzuje objednávku. Pokud spotřebitel/kupující zadá emailovou adresu, bude na tuto adresu automaticky e-mailem potvrzeno přijetí objednávky. Na zadanou emailovou adresu budou dále zasílány informace o změně stavu objednávky.

V případě jakýchkoliv problémů s expedicí bude kupující neprodleně telefonicky či pomocí emailu informován a bude nabídnuto adekvátní řešení. Navrhované řešení může spotřebitel/kupující bez udání důvodu odmítnout a objednávku okamžitě zrušit.

 

V. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud byla kupní smlouva uzavřena na dálku, má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy doručením odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí předmětu kupní smlouvy.

Prodávající má právo vracenou kupní cenu snížit o náklady na nutný servisní zásah v případě, že je vzhledem k stavu vraceného zboží servisní zásah nutný.

Prodávající vrací spotřebiteli částku včetně nákladů za dopravu od prodávajícího ke spotřebiteli. Ta je počítána podle ceny nejnižší možné přepravy, nabízené prodávajícím.

Náklady na zaslání zboží od spotřebitele prodávajícímu hradí v plné výši spotřebitel.

Spotřebiteli bude vystaven Opravný daňový doklad. Smluvně je tímto ujednáno, že je prodávající oprávněn vrátit platbu spotřebiteli až po obdržení spotřebitelem potvrzeného Opravného daňového dokladu. Při vystavení Opravného daňového dokladu na výdejním místě (kamenná prodejna) může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Aktem předložení občanského průkazu kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme o následující:

A) zboží dopravit na provozovnu prodejce a odstoupení od kupní smlouvy realizovat přímo v provozovně s asistencí prodejce,

B) odstoupení od kupní smlouvy realizovat zasláním Odstoupení od kupní smlouvy a zboží. Vždy doporučujeme nás telefonicky kontaktovat a domluvit se na postupu odstoupení od kupní smlouvy.

1) Převzaté zboží zašlete zpět na adresu prodávajícího spolu s Odstoupením od kupní smlouvy (formulář je ke stažení ve formátu PDF zdeve formátu DOC zde), s kopií faktury a dále s číslem bankovního účtu, na který má být platba zaslána. Pokud jste ke zboží obdrželi dárek, zašlete i ten. V případě zájmu o výměnu zboží nás telefonicky kontaktujte pro nalezení konkrétního řešení. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

2) Zboží vraťte v původním obalu, bez známek používání, nepoškozené, kompletní (včetně bonusů, návodu apod.) a s kopií dokladu o koupi (případně jinak prokazatelně doložit uzavření smlouvy).

3) Po obdržení zboží a současném splnění všech podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy Vám bude vystaven Opravný daňový doklad. Tento doklad Vám bude zaslán elektronicky na uvedenou emailovu adresu. Tento doklad prosíme vytiskněte, podepište a jeho scan zašlete na emailovou adresu info@tisknuzapul.cz, nebo na korespondenční adresu, případně nafaxujte.
RESCO print spol. s r. o.
Nám. W. Churchilla 2
130 00 Praha 3 - Žižkov.

Pokud byste nesouhlasili s elektronickým zasláním na emailovou adresu, kontaktujte nás pro nalezení řešení.

V případě jakéhokoli problému s Opravným daňovým dokladem nás prosíme kontaktujte. Pro splnění zaslání peněz zpět spotřebitele ve lhůtě 14 dnů je doporučuje vše řešit pomocí emailů, případně faxu. Vrácení platby je zákonem o dani z přidané hodnoty podmíněno tímto krokem.

Od kupní smlouvy nemůže spotřebitel odstoupit, (pokud není mezi prodávajícím a spotřebitelem písemně ujednáno jinak):

a) v případě poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) v případě dodávky zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

c) v případě dodávky zboží upraveného podle individuálního přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

d) v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

e) v případě dodávky zboží audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

f) v případě dodávky zboží novin, periodik a časopisů,

g) v případě dodávky zboží spočívajících ve hře nebo loterii.

V případě nesplnění podmínky č. a), b), c), d), e), f), g) nedochází k platnému odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Při splnění podmínek pro vrácení zboží prodávající zašle peníze zpět složenkou nebo převodem na účet spotřebitele a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží, nebo po obdržení potvrzení o prokazatelném zaslání zboží spotřebitelem kupujícímu.

 

VI. Dodací a platební podmínky

Prodávající akceptuje dodací a platební podmínky uvedené v samostatném dokumentu "Způsoby a ceny dodání".

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na spotřebitele/kupujícího.

Neúplnou či poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@tisknuzapul.cz, s dopravcem sepsat škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti zásilky nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele/kupujícího práva věc reklamovat, prodávající má tímto možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Kupující bezprostředně při dodání překontroluje spolu s dopravcem stav zásilky podle uzavřené kupní smlouvy (zejména neporušenost přelepové pásky s firemním logem, poškození přepravní krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí poškozené zásilky. V případě převzetí poškozené zásilky kupujícím je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Tento postup je silně doporučen i spotřebitelům.

 

VII. Záruka a odpovědnost za vady

Záruka a odpovědnost za vady na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy České republiky.

 

 

VIII. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení

Spotřebitel a kupující berou na vědomí, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy a rovněž s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.


Podrobnosti o rozsahu zpracovávaných údajů jsou popsány v samostatném dokumentu "Zásady ochrany osobních údajů".

 

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Internetová adresa České obchodní inspekce je: http://www.coi.czČeská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné také dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji na základě živnostenského oprávnění. Orgánem odpovědným za kontrolu je v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 

Prodávající si nění vědom toho, že je vůči kupujícímu vázán kodexem či kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 05. 2018 a ruší předchozí znění Obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.