Zásady ochrany osobních údajů

Společnost RESCO print spol. s r.o., Šalvějová 502, 252 42 Jesenice – Osnice, IČ: 25194933, DIČ: CZ25194933, zápis v OR: C 87628 u Městského soudu v Praze, prohlašuje, že chrání osobní údaje svých zákazníků před zneužitím v souladu s platnou legislativou. Zveřejněním těchto „Zásad ochrany osobních údajů“ poskytujeme informace o způsobu zpracování osobních údajů a o právech zákazníků vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR).

Osobními údaji se rozumí zejména data, která mohou identifikovat fyzickou osobu, jako jsou jméno, příjmení, adresa pro doručení, telefonní číslo či emailová adresa. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro zpracování přijatých objednávek. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně pomocí softwarových aplikací a dále ručně. Během procesu zpracování objednávek vycházíme ze zásad důvěrnosti, omezení účelu, omezení uložení, minimalizace údajů, zákonnosti, transparentnosti, korektnosti, přesnosti, integrity.

Právním základem pro zpracování osobních údajů ze strany naší společnosti je plnění kupní nebo jiné smlouvy uzavřené mezi námi a zákazníkem, dále povinnost zpracovávat osobní údaje daná zvláštními zákony (například zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o daních z příjmů), poskytnutí souhlasu s účelem zpracování osobních údajů zákazníkem nebo náš oprávněný zájem zpracovávat takové osobní údaje v případě, kdy nám to umožňuje platná zákonná úprava. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání důvodů zpracování osobních údajů.

Osobní údaje obvykle získáváme automatizovaně přímo od našich zákazníků, kteří nám je poskytnou v souvislosti s objednáním zboží v našich internetových stránkách či vytvořením zákaznického účtu v našich internetových stránkách, při realizaci objednávky zboží pomocí emailové nebo telefonické komunikace se zákazníkem. Přístup k osobním údajům mají výhradně osoby, které plní úkony v souvislosti s účelem zpracování osobních údajů. Tyto osoby jsou odpovídajícím způsobem proškoleny o ochraně osobních údajů a jsou vázány dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v souvislosti se zpracováním osobních údajů setkají.

 

Zákazník, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má mimo další právo:

Na přístup
, má právo vědět, jaké osobní údaje, za jakým účelem a jak dlouho zpracováváme, jak je získáváme a jak s nimi nakládáme. Za tímto účelem vytváříme log o zpracování osobních údajů.

Na výmaz, zákazník má právo na provedení výmazu osobních údajů zpracovaných v souvislosti s plněním kupní smlouvy. V takovém případě nejsou požadavkem na provedení výmazu osobních údajů dotčeny naše povinnosti plynoucí ze zákonných nebo smluvních vztahů spojených se zpracováním takových osobních údajů. Osobní údaje jsou vymazány až po uplynutí lhůt, kterými jsme vázáni, obvykle však osobní údaje vymažeme do 3 pracovních dnů. Výmazem osobních údajů zákazník vždy ztrácí možnost uplatnění věrnostních slev a využití poskytnutých slevových voucherů, pokud jsou tyto vouchery vázány na konkrétní zákaznický účet.

Na opravu, zákazník má právo na opravu osobních údajů, kterou po patřičném ověření bez zbytečných odkladů provedeme.

Na omezení zpracování osobních údajů, které zákazníkovi umožňuje omezit využití zpracovávaných osobních údajů pro další zpracování:

- v případě osobního odběru zboží v naší provozovně a současně platby při předání a současně skladové dostupnosti zboží je možné realizovat objednávku prostřednictvím emailu nebo telefonního spojení tak, že nebude uchován osobní údaj spojený s realizací objednávky, v takovém případě si zákazník musí domluvit způsob identifikace, například přezdívku uvedenou na zboží a vyžádat smazání komunikace,

- v případě skladové nedostupnosti zboží je nezbytné zpracování emailové adresy nebo telefonního či jiného způsobu spojení pro informování o přípravě zboží k osobnímu odběru, zboží je následně možné vydat domluveným způsobem identifikace zákazníka, například jím uvedenou přezdívkou,

- v případě platby předem je nezbytné zpracování osobních údajů pro ověření platby a předání předmětu objednávky,

- v případě zaslání zboží či osobním odběru v některém z odběrných míst přepravců je nezbytné zpracování osobních údajů pro zajištění přepravy a výdeje předmětu objednávky,

Na námitku, zákazník má právo vznést námitku proti zpracování, jestliže se domnívá, že údaje jsou zpracovávány bez oprávněného zájmu nebo bez vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Nebýt subjektem automatizovaného individuálního rozhodování.

Na přenositelnost údajů, které zpracováváme automatizovaně, kdy údaje jsou předány v běžném strojově čitelném formátu, je-li to z naší strany technicky realizovatelné.

Na podání stížnosti, zejména pokud se domnívá, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s platnými právními předpisy či neoprávněně, navzdory uplatnění těchto uvedených práv. Stížnost je možná podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Prodejce je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem: 00038417. Registrace je k nahlédnutí zde.

 

Zpracováváme následující osobní údaje:

Údaje kupujícího, jedná se o všechny nebo některé z těchto údajů:
- jméno a příjmení,
- doručovací adresu,
- fakturační adresu, IČ, DIČ u OSVČ,
- telefonní číslo nebo telefonní čísla,
- emailovou adresu,
- uživatelské jméno a heslo,
- historii objednávek a jejich podobu pro udělování věrnostních slev,
- historii poskytnutých slev,
- historii plateb,
- výslovný souhlas se zasíláním obchodních nabídek (newsletter).

Údaje potřebné ke správné funkčnosti internetových stránek:

- soubory cookies našich internetových stránek (v případě zamezení použití souborů cookies ze strany návštěvníka našich internetových stránek tyto nemusí fungovat korektně),
- IP adresu,
- způsob příchodu na naše internetové stránky a zdroj příchodu,
- provozní údaje a dále lokalizační údaje – log prováděných operací serverů a přístupů na servery, dotazů na servery, tyto údaje jsou uchovávány na základě zákona a zajištění správné funkčnosti serverů a aplikací běžících na těchto serverech (pro osobní údaje spojené s chováním návštěvníka internetových stránek a pro získávání provozních a lokalizačních údajů jsou zdrojem takových dat přístupy realizované pomocí elektronických zařízení).

Údaje o zaměstnancích:

- vyjma výše uvedených údajů spojených s návštěvami našich internetových stránek a tvorbou objednávek v našich internetových stránkách evidujeme údaje potřebné pro uzavření smlouvy spojené s výkonem pracovní pozice u naší společnosti, údaje pro prezentaci zaměstnanců na našich internetových stránkách a dále údaje potřebné pro zpracování mezd a odvodů dle příslušných zákonů.

 

Pro zpracování osobních údajů využíváme v některých případech služeb dalších zpracovatelů. S takovými zpracovateli máme uzavřeny odpovídající smluvní vztahy zabezpečující ochranu osobních údajů. Takový zpracovatelé údaje zpracovávají na základě našich pokynů. V případě poskytování těchto služeb může docházet k předávání osobních údajů.

Zpracovatele využíváme zejména pro:

- zajištění přepravy zboží k zákazníkovi,
- provoz internetových stránek,
- provoz marketingových nástrojů,
- provoz nástrojů vyhodnocení návštěvnosti internetových stránek,
- komunikaci se zákazníky pomocí emailu, telefonu a SMS zpráv, případně jiných forem komunikace,
- zpracování mezd a dalších povinností vyplývajících z pracovně-právních vztahů.

 

Tyto „Zásady ochrany osobních údajů“ můžeme upravovat a aktualizovat, provedené změny budou platné datem zveřejnění na těchto internetových stránkách. Účinnost této verze „Zásad ochrany osobních údajů“ je 25. 5. 2018.

V případě jakéhokoliv dotazu ohledně zpracování osobních údajů nás prosíme kontaktuje na emailové adrese info@tisknuzapul.cz, veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce kontakty této internetové prezentace.